Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizatorem konkursu jest NZOZ „Z Wieży Dentysta” Władysławowo, ul. Rybacka 8b
2. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko w wieku 3-10 lat
3. Zadanie konkursowe: dzieci powinny przedstawić w formie rysunku, wycinanki, wyklejanki bądź też technik łączonych pracę pt. „Moja wizyta u Dentysty Z Wieży”
4. Konkurs trwa od 01.06.2016 do dnia 30.09.2016
5. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać w prawym dolnym rogu pracy dane uczestnika:
Imię i nazwisko, adres, wiek.
Na odwrocie pracy dane rodzica lub opiekuna prawnego oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Kompletne zgłoszenie należy dostarczyć do NZOZ „Z Wieży Dentysta” przy ul. Rybackiej 8b we Władysławowie.
7. Rozstrzygnięcia konkursu w dniu 15.10.2016 dokona Komisja Konkursowa
8. Laureatami będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Konkursową
9. Kryterium wyboru będzie oryginalność pracy. Komisja zastrzega sobie prawo w wyborze laureatów
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.10.2016 na stronie internetowej www.zwiezy.pl
11. Rozdanie nagród – niespodzianek odbędzie się w siedzibie „Z Wieży Dentysta” we Władysławowie, ul. Rybacka 8b
12. Prace laureatów prezentowane będą w holu NZOZ „Z Wieży Dentysta”
13. Zgadzając się z warunkami, regulaminu każdy rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem

ZAPRASZAMY DO ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI!

SPRAWDŹ WYNIKI