ryby

ryby 2
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZA ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

Tytuł operacji:
Nowoczesna medycyna i edukacja prozdrowotna kluczem sukcesu NZOZ DENS na rynku usług turystyki stomatologicznej.

Cel operacji:
Celem głównym operacji jest rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych na rzecz ludności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa oraz turystów (usługi z zakresu turystyki medycznej) poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych i wyposażenie gabinetów stomatologicznych (zakupu aparatu pantomograficznego, mikroskopu stomatologicznego, autoklawu oraz 2 unitów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem).

Wartość projektu:
Koszty kwalifikowane projektu (z VAT) – 389 729,58 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rybackiego:
60% kosztów kwalifikowanych operacji – 233 837,74 zł