Dentista z Wieżë

kaszuby2

Tu téż mòżna leczëc sã, gôdając pò kaszëbskù.

Dentiscë z Wieżë to wëùczałé karno doktorów ë fachówców we wszëtczich discëplinach stomatologijë jak téż medicynë esteticzny.

Wespół, pòd czierënkã Janinë Labùdë- Dzarnowsczi, òrtodonticzny specjalistczi z 30-letném doswiôdczeniém twòrzą òni jeden z nôwikszëch i nowòczasnëch gabinetów w pùcczim krézu i na całim élsczim półòstrowie, chtëren je tak szerokò wëpòsażony w sprzãt wësoczi klasë.

„Dentista z Wieże” to karno doktorów żëczlëwëch, pòmòcnëch, wëedukòwônëch, to karno fachówców z sercã na rãce.

„Dentista z Wieże” twòrzą razã trzë gabinetë, a w rokù 2018 bãdze jich jaż szesc, jak w nôlepszëch klinikach w Pòlsce.

Szerokô gama kònsultacëji we wielu discëplinach gwarantëje bòkadnô jinterdiscyplinarnosc: òrtodoncjô dzecy ë wiôldżëch, zãbnô chirurgiô, jimplantologiô, nowòczasnô protetika, stomatologiô esteticznô i periodontologiô, léczenié chòrëch dząsłów, jak téż endodoncjô mikroskòpòwô, co dôwô wiôlgą mòżlëwòsc kòmpletnégò léczeniégò,jinterdiscyplinarnégò. Nadto gabinet òferëje zabiédżi z esteticzi stomatologiczny ( jak wëbiélanié zãbów), higienizacji i profilakticzi.

Gabinet je òtemkłi dlô pacjentów z bólã.

Z krézu medicynë esteticzny dostãpné są zabiédżi z ùżëcym bòtoksë, kwasë hialuronowégò, jak téż zabiédżi redermalizacjë.

Gabinet mòże pòchwôlëc sã dwóma specjalisticznyma mikroskòpama, wëkòrzëstëwônyma w léczeniém endodonticznym, ùltranowoczasnym rentgenã, co robi òdjimczi cefalometriczny ë pantomògraficzny, jak téż òdjimczi w 3D, a wiãc tomògraficzny, wëkòrzëstëwôny w diagnostice wiele schòrzeniów ë w léczeniém jimplantologicznym. Gabinet je wëpòsażony téż w ùrządzenié VELSCOPE Vx, stosowôné przë diagnostice nowòtwòrowi gãbny jamë. Unity OMS Plavium,funkcjonalné i ergonomiczné , a przede wszëtczim wigódné, baro ùłôtwiają doktoróm jich robòtã.

„Dentista z Wieże” to téż gabinet przëjacelsczé dzecóm. I to równak, jak mëslimë ò sprawach kòmùnikòwaniô, w òdnieseniô do dzecy,jak téż ekstra przeszkòleniégò doktorów ë higienystów.

Gabinet bédeje téż pierwszi bezstresowé wizytë, co pòzwôlô dzeckù przëwëknąc do doktorów (wiedno ùsmiéchniãtëch) i pòznac robòtã dentistów. Òb czas zabiégów stosëje sã sedacjã wzywną tj. gaz rozwieselający.

Téż apartnéma pacjentama są starszi. Dentiscë z Wieże wiedzą, że starszi pacjencë brekùją wicy czasë, pòmòcë i wërozmienié.

Mómë nôdzejã, że ten krótczi wstãp przëblëżi naszã robòtã, doswiôdczenié i naszé mòcné stronë. Ùsmiéch ë profesjonalizm je naszim nôwôżniészim atribùtã.

Chor kaszubski

Na zdjęciu zaznaczony jest ojciec doktor Janiny Dziarnowskiej, który jest rdzennym mieszkańcem Kaszub.