Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
NZOZ „Z WIEŻY DENTYSTA” 84-120 Władysławowo, ul. Rybacka 8B/U4

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

• Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
– Aparat RTG stomatologiczny punktowy HELIODENT PLUS
– Aparat RTG do zdjęć panoramicznych z przystawką cefalometryczną ORTHOPHOS XG

• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr 118-HR/Z/P/15 z 23.10.2015r.
• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 21.01.2019 do 20.01.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła:
<6mSv
• Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych. Na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych i przewidywanego czasu narażenia na promieniowanie jonizujące stwierdza się, że w warunkach normalnej eksploatacji aparatu rtg, zgodnej z zasadami ochrony radiologicznej, dawki graniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. 2005 nr 20 poz. 168/ oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi /Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325/) nie są przekraczane.
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.